Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni

Právoplatné rozhodnutia

V súlade s § 20 ods. 16 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov orgán úradnej kontroly potravín zverejňuje na svojom webovom sídle právoplatné rozhodnutia počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia ich právoplatnosti


Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Adresa: Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052 / 428 0115